PM Bedrijventerreinen

U wilt een vitaal bedrijventerrein? Wij helpen u met een persoonlijke aanpak verder!

Wat wij bieden

Een team van bedrijvenparkmanagers dat ondernemersverenigingen en gemeenten ondersteunt bij het versterken van de concurrentiekracht van bedrijventerreinen.

Onze bedrijvenparkmanagers komen vooral uit Oost-Nederland. Daar kennen ze de netwerken en spreken ze de taal. Momenteel beheren of ondersteunen wij samen ruim 40 bedrijventerreinen in Drenthe, Overijssel, en Gelderland.

opzetten parkmanagement

 • Advies over juridische structuur
 • Financiering van parkmanagement
 • Ondersteuning bij opzetten en uitvoeren ondernemersfonds (BIZ)
 • Inrichten verplicht parkmanagement bij verkoopvoorwaarde
 • Ondersteuning van verenigingen mandeligheid, erfpacht, VVE, etc.

Beheer

 • Onderhoud en beheer privaat/gemeentelijk groen
 • Onkruidbestrijding / Zwerfvuilinzameling
 • Bewegwijzering
 • Collectieve beveiliging
 • Energie-inkoop en -opwek
 • Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

ontwikkeling bedrijventerreinen

 • Advies bij herstructurering
 • Begeleiden revitalisering
 • Verduurzaming en toekomstbestendigheid
 • Cameratoezicht
 • Subsidieadvies
 • Mobiliteit en bereikbaarheid

Opzetten van Parkmanagement

Elk bedrijventerrein kent zijn eigen dynamiek. Afhankelijk van de wensen van eigenaren, huurders en/of de gemeente adviseren we een optimale organisatiestructuur waarin de belangen van de stakeholders zo goed mogelijk tot hun recht komen. Wij hebben hiertoe onder meer verenigingen, stichtingen , coöperaties en mandelige verenigingen opgezet. Ook hebben we ervaring met erfpacht, recht van opstal en erfdienstbaarheid opgedaan op onze bedrijventerreinen.

Financiering van Parkmanagement

Voor goed parkmanagement is het van belang dat zo veel mogelijk ondernemers en pandeigenaren mee doen. Maar ook meebetalen aan de gezamenlijke projecten. Er zijn zelfs manieren om alle ondernemers/eigenaren mee te laten betalen. De meest ideale manier is het opnemen van een parkmanagementbepaling in de uitgiftevoorwaarden maar dat kan alleen bij kaveluitgifte (nieuwe bedrijventerreinen of herstructurering).

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden tot fondsvorming bij bestaande bedrijventerreinen. Hiervan is de bedrijven investerings zone (BIZ) de meest democratische manier om de gemeente te vragen in een afgebakend gebied een heffing te doen op ondernemers en/of pandeigenaren. Andere mogelijkheden zijn reclamebelasting en een algehele verhoging van de zakelijke OZB (Leids Model).

De bedrijvenparkmanagers van PM Bedrijventerreinen helpen u graag bij het bepalen van het meest geëigende instrument voor de vorming van een ondernemersfonds.

Cameratoezicht en veiligheid

Het realiseren van collectief cameratoezicht doen wij doorgaans in combinatie met de aanleg van een glasvezel netwerk of andere breedbandige dataverbinding. Onze bedrijvenparkmanagers ondersteunen en adviseren in het hele traject van inventarisatie van wensen tot en met leverancierskeuze en projectleiding.

Verduurzaming en energietransitie

Naast de collectieve inkoop van energie zijn we ons meer gaan toeleggen op het al dan niet collectief opwekken en uitwisselen van energie. De netcongestie zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven worden belemmerd in het elektrificeren of bouwen van een nieuw pand of bedrijfshal. Het is daarom belangrijk om de energietransitie te versnellen. Voor de specifieke inhoudelijke kennis rusten we op lokale/regionale energie adviesbedrijven en installateurs. De bundeling van de belangen van ondernemers en deze vertalen naar concrete projecten is een taak van onze bedrijvenparkmanagers. Zo ook het aanvragen van de noodzakelijke of interessante subsidies. Naast “planet” en “profit” denken we ook aan de “people” kant door MVO projecten te begeleiden.

Revitalisering en herstructurering

Door de veranderende samenleving en mondiale ontwikkelingen worden er steeds andere eisen gesteld aan bedrijventerreinen. Veel terreinen worstelen als gevolg daarvan met leegstand en verpaupering. Door het opknappen van de openbare ruimte (revitalisering) kan de gemeente daar wat aan doen maar dat heeft doorgaans alleen effect als bedrijven en pandeigenaren ook mee denken en doen.

De bedrijvenparkmanagers van PM Bedrijventerreinen zijn gewend om in revitaliseringsprojecten te zorgen dat ondernemers en gemeente elkaar versterken. In voorkomende gevallen is een complete herstructurering de enige manier om een bedrijventerreinen weer vitaal te maken. PM Bedrijventerreinen begeleidt dergelijke projecten aan de ondernemerskant.